Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: понеделник, 14 юни 2021 9:44

Обучение

Факултет „Икономика на инфраструктурата“ се състои от шест катедри, които осъществяват обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“, "Журналистика" и „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

            Обучението в трите образователни степени отговаря на достиженията и най-съвременните изисквания на икономическата теория и практика.

Обучението се осъществява от преподаватели с висока квалификация и професионален опит, които осигуряват продуктивна академична среда за подготовката на студентите.

            Придобитите знания, умения и компетенции на студентите, обучавани по специалностите във факултета съответстват на тенденциите и актуалните потребности на икономиката. Това е предпоставка възпитаниците на факултета  да са конкурентоспособни при тяхната реализация.

ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

            Факултет „Икономика на инфраструктурата“ осъществява обучение в ОКС „бакалавър“ по следните специалности:

 • Икономика на отбраната и сигурността
 • Икономика на търговията
 • Икономика на транспорта и енергетиката
 • Икономика на туризма
 • Безнес логистика
 • Медии и журналистика
 • Медия икономика

ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

            Обучението в ОКС „магистър“ се осъществява в магистърски програми с продължителност два и три   семестъра редовна форма.

Специалностите в ОКС „магистър“ редовна форма на обучение в зависимост от продължителността на обучението са:

Срок на обучение два семестъра:

 • Икономика на отбраната и сигурността – 2 сем.
 • Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна сигурност“ – 2 сем.
 • Икономика на вътрешния ред - 2 сем.
 • Управление на киберсигурността - 2 сем.
 • Търговия – 2 сем.
 • Икономика на транспорта – 2 сем.
 • Интелигентни транспортни системи – 2 сем.
 • Енергиен бизнес - 2 сем.
 • Транспортен мениджмънт – 2 сем.
 • Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем..
 • Международен туризъм – 2 сем.
 • Управление на веригата на доставките – 2 сем.
 • Медии и журналистика със специализация „Връзки с обществеността“- 2 сем.
 • Медии и журналистика със специализация „Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем.

Срок на обучение три семестъра

 • Икономика на отбраната и сигурността – 3 сем.
 • Енергиен бизнес - 3 сем.
 • Бизнес логистика и вериги на доставките – 3 сем.
 • Икономика на отбраната и сигурността със специализация "Ядрена сигурност с преподаване на английски език" - 3 сем.

Специалности дистанционна форма на обучение:

 • Управление на търговски вериги – 2 сем.
 • Мениджмънт в туризма – 2 сем.
 • Управление индустрията на гостоприемството на английски език/Management of hospitality industry - 2 сем.