Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: вторник, 02 февруари 2021 15:03

Конферентни такси

Таксата за правоучастие в конференцията е за външни за УНСС лица и е в размер на 50.00 (петдесет) лв. (с ДДС).

 

Таксата се заплаща на касата в УНСС или по следната банкова сметка на УНСС:

 

Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03BNBG96613100174601.

Основание на плащането: “Такса за правоучастие в Десета МНКСД за „име на автора“”