Факултет "Управление и администрация"

Обновено: понеделник, 27 февруари 2012 15:40

Проекти с други организации

Участие в национална програма    

Участие в международна програма    1

Участие в консултативни и експертни съвети към национални, международни институции     3

Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др.     1

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив)     4

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми     

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания     4

Изготвяне на рецензии на студии и монографии     4

Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент)     3

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд     14

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант     1

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант     2