Общоикономически факултет

Обновено: петък, 12 май 2017 10:21

За факултета

        Общоикономическият факултет е един от най-старите факултети в УНСС с 60 годишна история. В неговия състав са включени четири катедри: Икономикс, Човешки ресурси и социална защита, Икономическа социология, Политическа икономия. Академичният състав наброява 70 преподаватели – професори, доценти, главни асистенти и асистенти. Сред тях са утвърдени у нас и в чужбина представители на българската икономическа наука, известни специалисти от практиката, държавното управление, финансовия сектор, консултанти към български и европейски институции в областта на икономическата и социалната политика. Чрез научно-изследователската си дейност, публикационната активност, участията в национални и международни конференции и прояви, ръководството на университетски, национални и международни проекти, членовете на академичния състав допринасят за утвърждаване авторитета на Университета за национално и световно стопанство в европейското образователно и изследователско пространство.

     Общоикономическият факултет обучава студенти в образователно - квалификационната степен „бакалавър“ и „магистър“ и в образователно – научната степен „доктор“ по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-високи оценки. Обучението по тези специалности се осъществява по съвременни учебни планове и програми, които непрекъснато се обновяват в съзвучие с потребностите на практиката и високите европейски образователни стандарти. Те комбинират фундаментална, широкопрофилна и специализираща подготовка на випускниците по специалностите от професионално направление „Икономика“ (поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси") и професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“. В първи и втори курс на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ студентите изучават задължителни и избираеми дисциплини от общоуниверситетски блок; в трети курс се изучават факултетни задължителни и избираеми дисциплини, а в четвърти – дисциплини по избраната специалност. Акцентът в обучението в образователно-квалификационна степен „магистър“ се поставя върху приложните знания, научния анализ на икономическите и социалните процеси на макро и микро равнище, в социалната сфера, в сферата на труда, политико-икономическите отношения, интеграционните процеси и съвременните глобални предизвикателства.  В процеса на преподаване се прилагат съвременни образователни технологии, чрез които випускниците придобиват знания, умения и компетенции, които са предпоставка за успешна професионална реализация на българския и на европейския трудов пазар. Нашите випускници са специалисти, експерти, мениджъри и изследователи, които работят в сферата на държавното управление (министерства, специализирани агенции, органи на централните и местни власти), в структурите на частния бизнес, консултантски и изследователски организации, международни фирми, осигурителни и застрахователни дружества, социологически агенции, неправителствения сектор.

        Основните цели на Общоикономическия факултет са:

  • Да утвърждава своето място и роля на водещо основно звено в структурата на УНСС в съответствие с неговата мисия, националните и европейски стандарти за висше образование и в духа на академичните си традиции;
  • Да осигурява условия за приемственост и професионално развитие на академичния състав по научни направления в съответствие с образователния и научен профил на факултета;
  • Да популяризира резултатите постигнати в образователната дейност и научната си продукция сред академичната и научна общност в страната и чужбина, сред бизнеса и политическите среди; 
  • Да организира цялостната си дейност съгласно стандартите на  вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав;
  • Да поддържа и развива творческата активност на академичния състав, докторантите и студентите и насочва научните изследвания и изяви в приоритетните области, определени в научната политика на УНСС;