Общоикономически факултет

Обновено: четвъртък, 25 януари 2018 10:49

История

        Общоикономическият факултет е създаден през учебната 1958/1959 година с решение на Академичния съвет и утвърден с Постановление на Министерски съвет №184 от 18 август 1959 година. В новия факултет се включват два от съществуващите към онзи момент четири факултета на Висшия икономически институт „Карл Маркс“ – „Планово-статистически“ и „Финансово-счетоводен“. Катедрите от факултета обучават около половината от студентите в института по специалностите: Политическа икономия, Планиране на народното стопанство, Статистика и Счетоводна отчетност. През следващите три десетилетия се осъществяват структурни промени, в резултат на които някои от тези специалности и обучаващите ги катедри се пренасочват в състава на други факултети, а на тяхно място се появяват нови:  катедра „Човешки ресурси и социална защита“, създадена през 1973 година; катедра „Икономическа социология“, създадена през 1975 година като приемник на едноименната секция към катедра „Политическа икономия“. През годините на прехода към пазарна икономика и реформа в обществения сектор, в контекста на преобразуването на института в университет, в Общоикономическия факултет се осъществява преустройство в специалностите, учебните планове и учебните програми.  Най-старата катедра – „Политическа икономия“ (създадена през 1948 г.) след 1990 г. се преименува на „Икономикс“, а водената от нея специалност със същото наименование – в „Макроикономика“. По-късно, към състава на факултета се присъединява единствената по рода си у нас катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ (впоследствие преминава в състава на „Бизнес факултет“). Успех за факултета е връщането в неговия състав на катедра „Социално-икономически теории“, а впоследствие и създаването на нова катедра  „Политическа икономия“ с три секции – „Социално-икономически теории“, „Стопанска история“ и „Философия“, която поема отговорността за обучаването на студенти от новата и единствена в страната специалност „Политическа икономия“. Така, в началото на новото столетие, Общоикономическият факултет се утвърди като основно структурно звено в УНСС, обединяващо авторитетен академичен състав от професори, доценти, главни асистенти и асистенти, които осъществяват преподавателска и изследователска дейност, водени от неговата висока мисия - да формира високообразовани личности, които да водят обществото към един по-съвършен и хуманен свят.

       В нашата дейност следваме академичните традиции и завети, оставени ни от нашите учители и предшественици, които създадоха факултета и упорито и всеотдайно работиха за утвърждаването на неговия авторитет. Първият декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Кирил Григоров (от 1959  до 1960 година). След него декани са били изтъкнати български учени – проф. д-р Иван Хаджииванов, проф. д.ик.н. Жак Аройо, проф. д.ю.н. Михаил Геновски, проф. д.ик.н. Лалю Радулов, проф. д.ик.н. Ташо Пачев, доц. д-р Иван Бонев, проф. д.ик.н. Никола Наумов, проф. д-р Иван Йорданов, проф. д.ик.н. Камен Миркович, проф. д.ик.н. Пано Лулански, проф. д-р Атанас Казаков, доц. д-р Трендафил Атанасов, проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Марчо Марков. За многостранната дейност и развитие на факултета огромно значение има подкрепата на ректорското ръководство на УНСС. В почти стогодишната история на университета от общо осемнадесет ректори единадесет са излъчени от Общоикономическия факултет, включително и настоящия ректор проф. д.ик.н. Стати Статев, който подпомага действено нашите инициативи и активно участва в живота на факултета.

       Забележителна роля и личен принос в най-новата история на факултета има проф. д-р Борислав Борисов – два мандата ректор, почетен ректор и почетен професор на УНСС. Като възпитаник на факултета и носител на неговите непреходни академични и духовни ценности, авторитетен преподавател и изследовател, ръководител с богат професионален опит, той инспирира и работи всеотдайно за осъществяването на промяната и утвърждаване мястото и мисията на Общоикономическия факултет на УНСС. Неоценима заслуга за постигането на стабилност и творческа атмосфера в духа на най-добрите академични традиции има проф. д-р Благой Колев – почетен професор на УНСС, два мандата председател на Общото събрание на УНСС и настоящ негов омбудсман.

    Историята на Общоикономически факултет е неотделима от историята на УНСС, тя продължава в днешното динамично и изпълнено с предизвикателства време. Посрещаме го уверени в силата на академичната ни общност и с ентусиазма на първооснователите, чиято най-висша цел е била да изградят тук, на това място, в европейска България, храм на знанието и свободния дух.