Общоикономически факултет

Обновено: петък, 12 май 2017 10:22

Партньори

Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg/

АССА-М - http://www.assa-m.com/

Българска социологическа асоциация - http://www.bsa-bg.org/index.php

Българска стопанска камара - http://www.bia-bg.com/

Бургаски свободен университет -  https://www.bfu.bg/

Българска народна банка - www.bnb.bg/

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър  -  www.vfu.bg/

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий  -  www.uni-vt.bg/

Висше училище по застраховане и финанси - http://www.vuzf.bg/

Върховна касационна прокуратура на Република България - http://www.prb.bg/

Глобална инициатива в психиатрията - http://www.gip-global.org/

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ - www.gli.government.bg/

Икономически и социален съвет на Република България -  www.esc.bg/

Икономически университет - Варна -   https://www.ue-varna.bg/

Институт за икономически изследвания при БАН    - https://www.iki.bas.bg/

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) - http://krib.bg/

Национален статистически институт - http://www.nsi.bg/

Национална финансово-стопанска гимназия - www.nfsg.online.bg/

Национална търговско-банкова гимназия (НТБГ) -  http://www.ntbg.bg/

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Факултет по икономически и социални науки  -  http://fisn.uni-plovdiv.bg

Русенски университет „Ангел Кънчев“ – факултет „Бизнес и мениджмънт“ - http://www.uni-ruse.bg

Софийска търговско-промишлена камара - http://www.scci.bg/

Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов -  https://www.uni-svishtov.bg/

СУ "Св. Климент Охридски" - http://www.uni-sofia.bg/ 

Съдърланд Глобъл Сървисиз ЕООД - http://www.sutherlandglobal.bg/bg/

Център за междукултурен диалог Европа-Азия - http://cidea.bg/?lang=bg 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ - www.swu.bg/