Общоикономически факултет

Обновено: понеделник, 22 май 2017 11:20

Обучение

 

В Общоикономическия факултет се провежда обучение в ОКС “Бакалавър” и  ОКС “Магистър” в две акредитирани професионални направления – професионално направление “Икономика” и професионално направление “Социология, антропология и наука за културата”.

> В  ОКС “Бакалавър” се осъществява  редовна форма на обучение за специалностите:

0 Професионално направление “Икономика”

 • специалност “Макроикономика”
 • специалност “Икономика”
 • специалност “Икономика” с преподаване на английски език
 • специалност “Политическа икономия”
 • специалност “Икономика на човешките ресурси”
 • специалност “Застраховане и социално дело”
 • специалност “Икономическа социология и психология”

0 Професионално направление “Социология, антропология и наука за културата”

 • специалност “Социология”

> В  ОКС “Бакалавър” се осъществява  дистанционна форма на обучение за специалност “Икономика”.

 

            >  В Общоикономическия факултет за обучение в ОКС “Магистър” се предлагат следните специалности:

0 Професионално направление “Икономика”

 • специалност “Макроикономика”
 • специалност “Макроикономика и финанси”
 • специалност “Икономика на човешките ресурси” със специализация “Управление на човешките ресурси”
 • специалност “Застраховане и социално дело”
 •  специалност “Здравословни и безопасни условия на труд”
 •  специалност “Бизнес психология и социология“

0 Професионално направление “Социология, антропология и наука за културата”

Специалност „Социални изследвания, анализи и проекти“

Допълнителна информация относно обучението в ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър” може да се получи от катедрата, водеща съответната специалност.

> В Общоикономическия факултет има възможност за обучение в ОНС “Доктор”. Информация за научните специалности, условията за кандидатстване и формите на обучение може да се получи от сектор “Докторантури”, Дирекция “Наука” на УНСС.