Общоикономически факултет

Обновено: понеделник, 15 май 2017 13:06

Международни проекти

2012 г.

№ 
по ред

№ на сключения договор

Наименование (тема) на проекта

Ръководител
(координатор)

Срок на изпълнение
(начало/
край)

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС 

2. Проекти по други програми на ЕС

1

SEE/A/540/14.1/X
PROMISE

Управление на общинската собственост в градове от югоизточна Европа

проф. д.ик.н. Стати Статев

Катедра: Икономикс

01.03.09
31.03.12

2

GDN

Финансови кризи и финансово развитие

гл.ас.д-р Петър Станков

Катедра: Икономикс

14.04.2011
31.12.2012

3

517705-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ESIN LiTE

Изгубени в прехода в Европа

проф. д-р Маргарита Атанасова

Катедра: Човешки ресурси

01.10.2011
30.11.2013

2013 г.

№ 
по ред

№ на сключения договор

Наименование (тема) на проекта

Ръководител
(координатор)

Срок на изпълнение
(начало/
край)

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС

2. Проекти по други програми на ЕС

1.

517705-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ESIN LiTE

Изгубени в прехода в Европа

проф. д-р Маргарита Атанасова
Катедра: Човешки ресурси и социална защита

01.10.2011
30.11.2013

 

2014 г.


по ред

№ на сключения договор

Наименование (тема) на проекта

Ръководител
(координатор)

Срок на изпълнение


начало

край

1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС

2015 г.


по ред

№ на сключения договор

Наименование (тема) на проекта

Ръководител
(координатор)

Срок на изпълнение


начало

край

1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС