Общоикономически факултет

Научна сесия между катедра „Икономическа социология” на УНСС и катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, 06 април 2013 г.

понеделник, 22 април 2013 13:27

Научна сесия

 

между катедра „Икономическа социология” на УНСС и

 катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Благоевград, 06 април 2013 г.

 

 

На 6 април 2013 г. в Университетски център „Бачиново”, Благоевград се проведе студентска научна сесия, в която участваха студенти от катедра „Икономическа социология” при УНСС и катедра „Социология” при ЮЗУ „Неофит Рилски”. 

Целта на този академичен форум е да бъдат представени реферати на най-новите публикации на преподавателите по социология от двете катедри.

Студентският научен форум е организиран по инициатива на Клуба на социолога от УНСС и реализиран от Регионалният изследователски център „Балканите-Европа”, съвместно с катедра „Социология” при ЮЗУ.

В академичната инициатива взеха участие над 45 студента от първи до четвърти курс от двата университета. Подкрепа на студентското събитие оказаха преподаватели и докторанти от УНСС и ЮЗУ, присъстващи на студентската среща.

В продължение на повече от 6 часа студентите взаимно се информираха за най-новите изследователски достижения на преподавателите от двете катедри, от последните 3-4 години. Всяка презентация съдържаше кратък професионален профил на автора и разширен реферат на неговата книга/и/. Общият брой на реферираните публикации е над 20 (само монографии, учебници и учебни помагала). Представените трудове са от научните полета на икономическа социология, социология на конфликтите, социология на религиите, социология на образованието, сравнителни социални политики, качествени методи в социологията и други.

Студентите от специалност „Социология” при УНСС презентираха 10 книги на преподавателския състав на катедра „Икономическа социология

 

Преподаватели

от УНСС

Представена книга

Проф. д.с.н. Михаил Мирчев

 • “Социална динамика и

    цивилизационно разслояване…” /2009/

Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска

 • „Пазарът на труда” /2010/

Проф. д.ф.н. Кръстьо Петков

 • “Европейска социална политика.

     Сравнителни социологически анализи” /2009/

 • “Държавата – това съм аз. Социологически портрет” /2013/

Проф. д.с.н. Елка Тодорова

 • „Поглед към социология

    на модерното общество” /2010/

Доц. д-р Андрей Нончев

 • “Публично-частни квазипазари” /2009/

Доц. д-р Мария Стоянова

 • “Фалитът – старият нов демон” /2011/
 • “Конфликтите през призмата на социологията” /2012/

Доц. д-р Вяра Стоилова

 • “Играта на пазарна размяна” /2013/

Доц. д-р Донка Никова

 •  “Социално общуване. Социално взаимодействие. Социометрия” /2012/

Студентите от специалност „Социология” при ЮЗУ „Неофит Рилски” презентираха следните 11 книги на преподавателския състав на катедра „Социология”

 

Преподаватели

от ЮЗУ

Представена книга

Проф. д.с.н. Валентина Миленкова

 • “Социални измерения на образованието” /2010/
 • “Българското училище във фокуса на неравенството” /2009/

Доц. д-р Мария Серафимова

 •  „New Dimensions of Religiosity /2011/
 •  „Има ли модерно свещено” /2006/

Доц. д-р Добринка Пейчева

 • „Медиализираната реалност” /2011/
 • „Модели за ползване на интернет” /2009/

Гл.ас. д-р Ивета Якова

 • „Духовната криза в съвременното българско общество: измерения и алтернативи” /2010/
  • „Социология на пола” /2012/

Гл.ас. Марио Маринов

 • „Качествени методи в социологията” /2012/
  • „Нови религиозни движения” /2011/

Колектив

 • Sociology and Law: The 150TH Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)” /2009/

 

В заключение, целта на научната сесия е постигната. Академичната обстановка и духът на сътрудничеството между студентите от двата университета допринесе не само за тяхното информационно обогатяване, но и за събуждане на изследователския им интерес към многообразието от социологически дисциплини и изследователски траектории. От трета страна, за пореден път съвместната инициатива на катедра „Икономическа социология” при УНСС и катедра „Социология” при ЮЗУ „Неофит Рилски” затвърди полезността на дългогодишното сътрудничество между двете катедри, двете специалности и двата клуба на младите социолози.

 

 

                                                      Тодорка Кинева

                                                     /докторант в катедра „Икономическа социология”/

Прикачени файлове:

image/jpeg forum 1.jpg - 643 KB

image/jpeg forum 2.jpg - 139 KB

image/jpeg forum 3.jpg - 138 KB

Галерия снимки от Научна сесия  между катедра „Икономическа социология” на УНСС и катедра „Социо ...