Бизнес факултет

Обновено: петък, 24 февруари 2012 13:16

Проекти с други организации

ПРОЕКТИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ:

32

 • Участие в национална програма

 

 • Участие в международна програма

2

 • Участие в консултативни и експертни съвети към национални, международни институции

2

 • Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др.

 

 • Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20 % от годишен норматив)

1

 • Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми

7

 • Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания

3

 • Изготвяне на рецензии на студии и монографии

2

 • Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент)

 

 • Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд

11

 • Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат-докторант

4

 • Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат-докторант