Юридически факултет

Обновено: четвъртък, 11 октомври 2018 10:28

Обучение

Цели на обучението

Обучението в специалност „Право“ осигурява на студентите широкопрофилна подготовка в различни области на правната материя чрез изучаване на разнообразни задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Студентите могат да получат познания в областта на международната защита правата на човека, устройството на територията, конкуренцията, обществените поръчки, международното морско право, медиацията и извънсъдебното решаване на спорове, потребителското право, туристическото право, интелектуалната собственост, американското право (на английски език), австрийското право (на немски език) и др. Практическата подготовка на бъдещите юристи се осъществява освен чрез задължителните практически обучения в администрацията на изпълнителната власт и в съдебната система, както  и посредством доброволни стажове в Софийски районен съд, Административен съд София-град, Административен съд – София област, администрацията на Омбудсмана на Р България и в Софийска, Окръжна или Апелативна прокуратура. За усъвършенстване знанията и уменията на студентите, преподавателите от Юридическия факултет организират и специализирана кръжочна дейност с цел осигуряване на участието им в различни публични изяви, включително в национални и международни състезания.

 

Професионална реализация

 

Подборът на изучаваните избираеми и факултативни учебни дисциплини, включени в учебния план за специалност „Право“, е извършен изцяло с оглед нуждите на практиката. Наред с това обучението по някои дисциплини на английски език позволява осъществяването на международен обмен на студенти, което е предпоставка за създаване на трайно сътрудничество на Юридическия факултет с други чуждестранни университети и съответно за подпомагане бъдещата реализация на студентите. Участието на студентите в публични изяви също подпомага тяхната реализация, тъй като отделни работодатели в различни области на правото присъстват на тези събития.

Професионалната реализация на завършилите специалност „Право“ обхваща различни позиции в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи), изпълнителната власт и в частния сектор – адвокати, юрисконсулти, помощник-нотариуси и др.

 

Учебен план