Юридически факултет

Обновено: четвъртък, 30 юли 2020 10:13

Държавни изпити и защити

Юридически факултет обучава студенти от специалност "Право".

Обучението завършва с държавни изпити, които се провеждат съгласно указания подготвени на основание чл.11, ал. 1 от НЕДИСП.

1. Провеждат се три държавни изпита: по гражданскоправни, публичноправни и наказателноправни науки през зимен и летен семестър.

2. Изпитите, съгласно НЕДИСП са писмени и устни.

3. Изпитната комисия подготвя три варианта за писмения изпит.

4. В деня на изпита в присъствието на преподаватели от катедрата студенти теглят изпитния вариант, като се уверяват, че те са различни.

5. Студент тегли и номер на съответната изпитна комисия. Имената на членовете на комисията се съобщават в деня на устния изпит.

6. До устен изпит се допускат лица, издържали с "да" писмения изпит.

7. Оценките от писмения изпит не се преразглеждат.

8. Оценките от протоколите се нанасят от председателите на комисиите в главните книги.

 

Съгласно писмо с изх. № 33-00-16/04.05.2020 г. от Министерство на правосъдието, в изпълнение на изискванията от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по сп. „Право“, изпитите ще се провеждат по нови утвърдени единни държавни конспекти по ГПН, НПН и ППН, които може да видите тук: (в прикачени файлове).

 

Списък на основните нормативни актове, необходими на студентите, явяващи се на писмен държавен изпит по Гражданскоправни науки, може да видите в прикачени файлове:

Прикачени файлове:

application/pdf СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за ДИ по ГПН-2.pdf - 177 KB

application/pdf Конспект за държавен изпит по Гражданскоправни науки .pdf - 1748 KB

application/pdf Конспект за държавен изпит по Наказателноправни науки .pdf - 1096 KB

application/pdf Конспект за държавен изпит по Публичноправни науки .pdf - 840 KB