Факултет "Приложна информатика и статистика"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 23 февруари 2012 14:43

Статистика и иконометрия

ПРАВИЛА ЗА ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”

I.ОКС „Бакалавър”

  1. ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП

1.1.Първа фаза

Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща преддипломния стаж на дипломантите преди седми семестър и курса „Проектиране на статистическите изследвания”, който по учебен план е в седми семестър. По време на стажа студентите се запознават с различни области на приложение на статистическите и иконометрични изследвания. Като част от курса „Проектиране на статистическите изследвания” четвъртокурсниците разработват курсов проект. Той се състои в подробен план на подготвителния етап на конкретно статистическо изследване. Желателно е темата на това изследване да е свързана с дипломната им работа. Всичко това  дава възможност на дипломантите да фокусират интересите си в конкретна област и да се ориентират кое тематично (научно) направление представлява интерес за бъдещата им дипломна работа.

1.2.Втора фаза

В края на седми семестър студентите се запознават с различни тематични направления, които се разработват със съответен дипломен ръководител. Студентите имат възможност да изберат в зависимост от научните си интереси ръководител на дипломна работа. Научен ръководител на дипломна работа в ОКС „Бакалавър” може да бъде всеки член на катедра „Статистика и иконометрия”. По изключение се допуска дипломен ръководител да бъде експерт-статистик с образователната и научна степен доктор по „Статистика и демография”. Допуска се един научен ръководител да има най-много пет дипломанта в рамките на една сесия.

 

  1. РАЗРАБОТКА НА ДИПЛОМНА  РАБОТА

2.1. Избор на тема

Студентите съгласуват избора на конкретна тема за дипломна работа с избрания научен ръководител.

2.2. Изисквания към темата и структурата на дипломната работа.

 - Заглавие – заглавието трябва ясно и изчерпателно да показва съдържанието на разработката. Най-ческо се отразява изследователската цел и/или предметът на изследването

Дипломната работа е структурирана в няколко отделни глави. Те най-общо трябва да съдържат следните части:

 - Увод (Въведение) – обосновава се актуалността на проблема. В уводната част е желателно да се формулират обект, предмет и обхват на изследването, изследователска цел и задачи, както и хипотези на изследването.

 - Теоретична част – предтавят се известни теоретични постановки за изследвания обект, но през призмата на конкретните цел и задачи на изследването. Желателно е схематично да се представи теоретичния обект.

 - Методологична част – представят се методите, които ще бъдат използвани за реализация на целта и задачите, техните особености, условия за приложение и ограничителни условия. Обосновава се изборът на конкретните методи. Разглеждат се източниците на данни и начинът на събиране на изпозлваните първични сведения и/или данни.

 - Реализация на изследването  - предложените методи се прилагат за решаването на целта и задачите. Представят се резултатите от проведените описателен анализ в статика и динамика, диагностичен анализ и прогностичен анали.

 - Заключение – накратко се представят основните изводи от анализа и се показва дали са реализирани формулираните цел и задачи. Може да се акцентира върху проблемите в работата, както и да се очертаят насоки на бъдещи изследвания по темата.

Дипломната работа съдържа още:

 - Съдържание

 - Списък с използвани литературни източници

 - При необходимост приложения с изчислителни процедури, таблици и графики, които е уместно да не се показват в текста.

Всички формули, таблици и графични изображения се представят с номерация. Заглавията и тексът в графиките и таблиците трябва да е на български език и на кирилица. Заглавната страница на дипломната работа се оформя по следния начин:


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Факултет: Приложна информатика и статистика

Катедра: Статистика и иконометрия

 

 

 

 

Дипломна работа

 

На тема:

......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 Дипломант:                                                               Научен ръководител:

Ф. № 253214,                                  

Специалност: Статистика и иконометрия

 

 

 

 

 

 

гр. София

20...г.

 


Дипломантите обсъждат с ръководителите си предварителен план за дипломната работа. В процеса на работа дипломантите представят на научните си ръководители отделни части от дипломната работа и получават критични бележки.

 

  1. ПОДГОТОВКА ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

В зависимост от броя на дипломантите от ръководител катедра  „Статистика и иконометрия” се назначават една или две комисии. Всяка комисия има председател и двама члена. В комисиите могат да участват хабилитирани преподаватели от катедра  „Статистика и иконометрия”. Комисиите, дата и час за защита на дипломни работи се обявяват от ръководител катедра на катедрено заседание.

Дипломантите предават за преглед окончателен вариант на дипломните работи на ръководителите си. Последните удостоверяват с подпис върху заглавната страница одобрението си.

Най-късно десет дни преди датата на защита дипломатите предават в канцеларията на катедра „Статистика и иконометрия” на техническия сътрудник два екземпляра от дипломната работа. В специална тетрадка под номер се записват темата на дипломната работа, научният ръководител и рецензент. Рецензенти могат да бъдат всички членове на катедрата. Научният секретар на катедра „Статистика и иконометрия” определя рецензентите.

Дипломантите подават молба в съответната канцелария на отдел „Студенти-Бакалавър” молба за явяване  на защита на дипломна работа.

Най-късно два дни преди защитите резенцентите предават в канцеларията на катедрата рецензиите в два екземпляра с подпис на рецензента. Всички дипломати с положителни рецензии се разпределят по комисии (ако има две комисии) в зависимост от темата на работата си и в съответствие с научните интереси на членовете на комисиите. Дипломантите получават екземпляр от рецензията и се уведомяват в коя комисия са разпределени.

 

  1. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Защитата се открива от председателя на комисията, който дава кратки указания за нейното протичане. По определен от председателя ред дипломантите представят кратко резюме на дипломната си работа. Желателно е представянето да е чрез презентация на Power Point  в рамките на 10 мин. След това се прочита рецензията и се дава възможност дипломантът да отговори на поставените в рецензията въпроси и бележки. Членовете на комисията задават въпроси и дипломантът им отговаря. След представянето на всички дипломни работи комисиите се оттеглят и обсъждат достигнатите от дипломантите резултати. Поставените бележки се съобщават пред всички дипломанти. Оценките се внасят в протокола и книжките, а председателите на комисиите ги внасят в главните книги.

Защитата на дипломната работа е публична.

Дипломните рабои се съхраняват в катедра „Статистика и иконометрия” за срок от две години.

II.ОКС „Магистър”

Разликите при подготовката и защитата на дипломни работи в ОКС „Магистър” в сравнение с ОКС „Бакалавър” са следните:

  1. При подготвителния етап – дипломантите в ОКС „Магистър” в зависимост от научните си интереси избират ръководител на дипломна работа в началото на втори семестър
  2. Ръководител на дипломна работа в ОКС „Магистър” може да бъде само хабилитиран преподавател от катедра „Статистика и иконометрия”
  3. Рецензен  на дипломна работа в ОКС „Магистър” може да бъде само хабилитиран преподавател или главен асистент с образователната и научна степен доктор от катедра „Статистика и иконометрия”