Общоикономически факултет

Нашето общо виждане е, че активната научноизследователска работа, мястото и приноса на всяка институция в развитието на теорията и практиката в съответната област на познанието се превръщат в конкурентно предимство на образователните институции, в решаващ критерий при разпределението на ограничените публични ресурси. В страните на ЕС университетите са естествените центрове на научна и изследователска дейност, а към този модел за развитие на науката вече се ориентират и образователните стратегии и политики и в България.

Като отчита това предизвикателство, Факултетния съвет на  ОИФ прие основни насоки за развитие на научно-изследователската дейност. Тези насоки са ориентирани към продължаване на традицията за активно реализиране на научноизследователската политика на УНСС и паралелно с това към провеждане на своя политика за изграждане на положителния образ на факултета в обществото, всред студентите и докторантите на УНСС и на другите университети у нас и в чужбина. Резултатите от изследователската дейност трябва да се превърнат в основа за обогатяване и осъвременяване на учебното съдържание в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, да мотивират дипломантите да продължат обучението си в образователно-научната степен „доктор“, за да станат добри изследователи, преподаватели, експерти и хора с активна гражданска позиция. Научно-изследователската дейност се превръща и във водещ критерий за академичното израстване и кариерно развитие на преподавателския състав.

През мандатния период 2015-2019 г. научноизследователската дейност на Общоикономическия факултет  е  подчинена на изискванията на  разработената от Министерството на образованието и науката система  за наблюдение и оценка на научноизследователската  дейност във висшите училища, с цел  подобряване  качеството на научните  изследвания в съответствие  с изискванията на международните стандарти, както и подобряване на управлението и на отчетността на резултатите от осъществяването й.

В Общоикономическия факултет е създадена Факултетна  комисия за насърчаване и оценяване на научноизследователската  дейност (ФКНОНИД). Комисията  разработи и прие План за дейностите на ФКНОНИД при ОИФ през учебната 2016-2017 г.

ПЕТ СЪВЕТА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ СПИСАНИЯ ОТ ПРОФ. Д.Н. ПЕНЧО ПЕНЧЕВ, ПРЕПОДАВАТЕЛ В ОИФ И ГЛ. РЕДАКТОР НА СП. ECONOMIC ALTERNATIVES

24.11.2023 г. 13:58:13 ч.

П Р А В И Л А за финансиране на участието на преподавателите в научни прояви в страната и чужбина (командировки и такси за участие) в рамките на определения общ годишен лимит за Общоикономически факултет

9.6.2022 г. 15:40:38 ч.

ПРАВИЛА ФИНАНСИРАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАУЧНИ ПРОЯВИ за ОИФ 2021 ГОДИНА

16.4.2021 г. 10:38:22 ч.

Организиране и провеждане на тайно гласуване за Провеждане на частични избори в съответствие с чл.36а, ал.4 и чл.26, ал.6, ал.7 от ЗВО за попълване на състава на ФС на ОИФ от квотата на хабилитираните преподаватели чрез тайно извънпленарно гласуване

18.2.2021 г. 15:21:45 ч.

Организиране и провеждане на тайно гласуване за избор на гост-преподавател към катедра „Политическа икономия“ в съответствие с изискванията на „Временни правила за провеждане на тайно извънпленарно гласуване на колективни органи на УНСС при отдалечено онлайн провеждане на заседания по време на извънредното положение“ (РЕШЕНИЯ на Академичния съвет № 2/08.04.2020 г., Приложение 7, с.45-46)

28.4.2020 г. 14:49:04 ч.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОИФ

23.10.2019 г. 14:40:48 ч.