Юридически факултет

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 25 ноември 2019 12:18

Държавни изпити и защити

Юридически факултет обучава студенти от специалност "Право".

Обучението завършва с държавни изпити, които се провеждат съгласно указания подготвени на основание чл.11, ал. 1 от НЕДИСП.

1. Провеждат се три държавни изпита: по гражданскоправни, публичноправни и наказателноправни науки през зимен и летен семестър.

2. Изпитите, съгласно НЕДИСП са писмени и устни.

3. Изпитната комисия подготвя три варианта за писмения изпит.

4. В деня на изпита в присъствието на преподаватели от катедрата студенти теглят изпитния вариант, като се уверяват, че те са различни.

5. Студент тегли и номер на съответната изпитна комисия. Имената на членовете на комисията се съобщават в деня на устния изпит.

6. До устен изпит се допускат лица, издържали с "да" писмения изпит.

7. Оценките от писмения изпит не се преразглеждат.

8. Оценките от протоколите се нанасят от председателите на комисиите в главните книги.

 

Изпитите се провеждат съобразно утвърдената учебна програма по конспектите, които можете да видите тук: "Гражданскоправни науки", "Публичноправни науки" и "Наказателноправни науки".

 

Списък на основните нормативни актове, необходими на студентите, явяващи се на писмен държавен изпит по Гражданскоправни науки, може да видите в прикачени файлове:

Прикачени файлове:

application/pdf СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за ДИ по ГПН-2.pdf - 177 KB