Структура

Сектор "Условия на труд и безопасност"

Функции: осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и защита при бедствия

Ръководител сектор

E-mail:
Телефон:
Кабинет: