Структура

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Директор
Заместник-директор